Проекти за изграждане на промишлени обекти/заводи

  • Дю дилиджънс при придобиване на недвижими имоти, включително промишлени предприятия;
  • Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба;
  • Разразстване на индустриални проекти;
  • Изгтовяне на договори за строителство по задание на купувача с цел последващо закупуване и на договори за строителство по задание на наемателя с цел последващо наемане;
  • Изготвяне на договори с доставчици на различни услуги на промишлен обект (почистване, столовa, транспорт)