Право на индустриална/интелектуална собственост

  • Проучване на регистрабилността и разполагаемостта на марки за стоки и услуги;
  • Съставяне на документи и попълване на формуляри за регистриране на търговски марки и марки за услуги, на дизайн и наименования за произход в Българско патентно ведомство;
  • Съставяне на документи и попълване на формуляри за регистриране на общностна марка и промишлен дизайн в Службата за хармонизиране на вътрешния пазар;
  • Съставяне на документи и попълване на формуляри за регистриране на патентни в  Българско патентно ведомство и на общностни патенти в Европейската патентна служба; 
  • Съдействие при регистрирането на име на домейн;
  • Лицензионни договори;
  • Представителство по спорове пред „Българско патентно ведомство“;
  • Представителство пред съда по спорове, свързани с интелектуалната собственост;
  • Представителство във връзка с нарушени права на интелектуална собственост