Командироване на български работници и служители в държави-членки на ЕС

Командироване на български работници и служители:
   - в рамките на предоставяне на услуги;

   - между група предприятия;

   - от предприятие, което осигурява временна работа, в предприятие ползвател.

  • сравнителноправни консултации (френско, българско и европейско право) в областта на командироването в рамките на ЕС;
  • правна помощ при изготвянето на документите, изисквани в България и Франция/държава-членка на ЕС за командироването;
  • правни консултации относно командироването от дружества, осигуряващи временна работа;
  • съдействие при регистрацията на дружества в българската Агенция по заетостта като предприятие, осигуряващо временна работа