Данъчно право. Двойно данъчно облагане

Консултации във връзка с:
  • Данък върху дохода на физическите лица;
  • Данък върху печалбата на търговските дружества;
  • Анализ и прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;
  • Данъци, удържани при източника;
  • Данъчен режим на чуждестранните лица;
  • Удостоверения за местно данъчно задължено лице и Удостоверения за удържан данък при източника;
  • Процедура по връщане или прихващане на данъчни задължения