Дружествено право

  • Помощ и препоръки при избора на най-подходяща правна форма за създаване на търговско дружество;
  • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие в Търговския регистър, дъщерни дружества, клонове;
  • Регистриране на търговски представителства в Българската търговско-промишлена палата;
  • Учредяване на joint-ventures;
  • Преобразуване на търговски дружества: сливане, вливане, разделяне, отделяне;
  • Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;
  • Свикване, подготовка и провеждане на общи събрания на акционерите, съдружниците, облигационерите;
  • Акционерни споразумения и споразумения между съдружници;
  • Ликвидация и несъстоятелност