Строителство и устройство на територията

  • Консултации и правни становища по ЗУТ (Закон за устройство на територията);
  • Промяна на предназначението на земи и терени;
  • Изготвяне на договори за строителство, проектиране и строителен надзор, както и на всякакви видове договори, свързани със строителство, разрушаване, експлоатация и поддръжка на промишлен обект/завод