Строителство и устройство на територията

  • Консултации и правни становища по ЗУТ (Закон за устройство на територията);
  • Промяна на предназначението на земи и терени;
  • Разрешителни, класове строители