Вещно право, придобиване на недвижими имоти

  • Покупка и придобиване на земя, жилища, къщи с градини и прилежащи терени, дворни места, земеделски земи, промишлени и офис сгради и помещения, търговски обекти и офис центрове;
  • Консултиране във връзка с подготовката на необходимите документи при закупуване на недвижими имоти чрез кредит от търговска банка в Република България и учредяване на обезпечения по кредитите;
  • Правилници за управление при съсобственост;
  • Придобиване на недвижими имоти по план на зелено, обекти в строеж или в етап на строителство;
  • Изготвяне  на предварителни договори и нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти и други сделки;
  • Участие в преговори във връзка с придобиването на недвижими имоти от строители, продавачи и инвестиционни дружества;
  • Проверки за липса на тежести и ипотеки, проверка на правата на собственост или други вещни права;
  • Съдействие при подписването на договори и нотариални актове пред нотариус;
  • Договори за наем и управление на имоти, право на ползване, договори за учредяване на право на строеж, сервитути