Работа от разстояние посредством използването на информационни технологии

С промените на Кодекса на труда от октомври месец 2011 г. се създаде възможност работодателят и работникът или служителят да договорят място на работа, различно от седалището/работните помещения на работодателя, когато работата може да бъде извършвана посредством използването на информационни технологии.

21.10 2011
повече »

Надомна работа

С промените на Кодекса на труда от октомври месец 2011 г. се създаде възможност работодателят и работникът или служителят да договорят място на работа, различно от седалището/работните помещения на работодателя, а именно ДОМА на работника или служителя или в други помещения по избор на работника или служителя.

21.10 2011
повече »

Краен срок за пререгистрация на едноличните търговци, търговските дружества и кооперациите

Срокът за пререгистрация на дружествата, учредени по стария режим във фирмените отделения на окръжните съдилища, изтича на 31 декември 2011 г. Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в този срок, се считат за заличени от 1 януари 2012 г., като съдът по регистрацията архивира фирмените им дела. Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в този срок, се прекратява на 1 януари 2012 г.

10.10 2011
повече »

Промени в нотариалното производство

Считано от 01.07.2011 г. при извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.

01.07 2011
повече »

Нов закон, ограничаващ плащанията в брой

През месец февруари 2011 г. влезе в сила нов закон (Закон за ограничаване на плащанията в брой), който предвижда плащанията на територията на страната да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв., или на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято обща стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.

17.02 2011
повече »

Нова декларация за управителите в ООД

Считано от 15.02.2011 г. при назначаването на нов управител в дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър следва да се представя нова декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ.

15.02 2011
повече »