Краен срок за пререгистрация на едноличните търговци, търговските дружества и кооперациите

Срокът за пререгистрация на дружествата, учредени по стария режим във фирмените отделения на окръжните съдилища, изтича на 31 декември 2011 г. Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в този срок, се считат за заличени от 1 януари 2012 г., като съдът по регистрацията архивира фирмените им дела. Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в този срок, се прекратява на 1 януари 2012 г. и те нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31 декември 2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни. Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари 2012 г. могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци.