Нов закон, ограничаващ плащанията в брой

През месец февруари 2011 г. влезе в сила нов закон (Закон за ограничаване на плащанията в брой), който предвижда плащанията на територията на страната да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв., или на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято обща стойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Това ограничение се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането. Това ограничение не се прилага в изрично посочените от закона случаи, включително при изплащането на трудово възнаграждение.