Командироване на български работници и служители в ЕС

През последните 5 години кантората се специализира в командироването на български работници и служители в Европейския съюз и по-специално във Франция. Притежаваме богат теоретичен и практически опит в работата ни с инспекциите по труда и службите ДИРЕККТЕ, защита на правата и интересите на нашите клиенти, разрешаването на спорове и проблемни ситуации във връзка със спазването на задължителните минимални изисквания, налагани от българското, но най вече от френското законодателство, в частност от френския Кодекс на труда.
 
Кантората ни съветва клиенти във връзка с трите вида командироване на персонал:
   - в рамките на договор за предоставяне на услуги;
   - между предприятия от една и съща група;
   - от предприятие, което осигурява временна работа, в предприятие ползвател.
 
Извършваме на български и на френски език, а при поискване и на английски език:

  • сравнителноправни консултации (френско, българско и право на ЕС) в областта на трите вида командироване в рамките на ЕС, включващи осигурителни и данъчни аспекти;
  • консултации относно задълженията на българския работодател за заплащане на минимални трудови възнаграждения на приемащата държава, разноски, свързани с дневни, пътни и квартирни пари, отчитане на редовно и извънредно работно време и неговото заплащане според правилата в приемащата държава, продължителност на редовното работно време в приемащата държава и максимална продължителност на извънредния труд;
  • правна помощ при изготвянето на документите, изисквани в България и Франция / държава-членка на ЕС за командироването;
  • изготвяне на трудови договори, включително на трудови договори с предприятие, осигуряващо временна работа, допълнителни споразумения към трудовите договори с оглед командироването, заповеди за командироване, фишове за заплати съгласно изискванията на френски те власти и др.;
  • изготвяне на договори за предоставяне на персонал между предприятие, осигуряващо временна работа, и предприятие ползвател;
  • попълване и подаване на декларации за командироване;
  • съдействие при регистрацията на дружества в българската Агенция по заетостта като предприятие, осигуряващо временна работа;