Временна заетост в България

Във връзка със задължението за транспониране на европейската директива относно работа чрез агенции за временна заетост през месец януари 2012 г. българският парламент прие изменения в Кодекса на труда, предвиждащи за пръв път у нас временното наемане на работа на работници и служители с цел работната им сила да бъде предоставена на разположение на предприятие ползвател. Тези нови разпоредби влизат в сила със задна дата от 5 декември 2011 г.
 
Трудовият договор се сключва с предприятие, което осигурява временна работа, и има за цел извършването на определена работа или заместване на работник или служител, който отсъства от работа.
 
Предприятието, което осигурява временна работа, няма право да изисква от работника или служителя заплащане на такса за своето временно наемане или евентуалното сключване на окончателен договор.
 
Предприятията, които осигуряват временна работа, следва да бъдат регистрирани в Агенция по заетостта съгласно процедурата, предвидена в Закона за насърчаване на заетостта.

Общият брой на работниците и служителите, предоставени на предприятието ползвател, не може да надвишава 30% от общия брой на работещите при него работници и служители. Отношенията между двете дружества се уреждат с договор.
 
Законът осигурява защитата на правата и интересите на временно наетите работници и служители.