Изменения в Търговския закон относно ограниченията, касаещи едноличните търговци, управителите на ООД и членовете на съветите в АД

Считано от 15.02.2013 г. чл. 57, т. 5, чл. 141, ал. 8 и чл. 234, ал. 2 от Търговския закон, касаещи ограниченията относно едноличните търговци, управителите на ООД и членовете на съветите в АД, имат нова редакция.
 
Задължението за представяне в Търговския регистър на декларации, съобразени с измененията на тези законови разпоредби, касае само едноличните търговци, управителите на ООД и членовете на съветите в АД, които подават заявления за вписване в Търговския регистър след 14.02.2013 г.