Мария ДИМИТРОВА - външен консултант

Счетоводество, данъци, финанси

Магистър по счетоводсто и контрол, Университет за национално и световно стопанство УНСС, София, България, 1996 г.

Езици: български, английски

Области на компетентност: общо счетоводство, счетоводни процедури и срокове, фактуриране, фишове за заплати, представителство пред данъчните органи и органите за социално обществено осигуряване, консултации във връзка с данък върху доходите на физическите лица, корпоративен данък, ДДС, международни и общностни доставки на стоки и услуги,   двойно данъчно облагане, съставяне на ГФО – баланс, отчети и приложения, ликвидационни отчети, годишни данъчни декларации и всякакви данъчни и осигурителни документи,  трудови и осигурителни книжки.

Контакти:
Тел: 02 989 87 86
Факс: 02 989 64 05
e-mail: office@mdiconsult.bg
www.mdiconsult.bg